Sudstvo između nezavisnosti i javne odgovornosti

Neposredan povod za razgovor su 82 prekršajna postupka koja su se od 8. do 15. jula vodila u vezi sa protestima pred prekršajnim sudovima u Beogradu i Novom Sadu. Prema podacima do kojih je došao CINS, do 15. jula dva pomenuta suda donela su 43 osuđujuće i 9 oslobađajućih presuda, a u toku je još 30 postupaka.

Značajan deo javnosti presude je percipirao kao drakonske i nepravedne, ne samo zbog naizgled olakog određivanja najviših prekršajnih kazni, već i zbog hitnosti i netransparentnosti postupka, kao i utisaka o jednostranosti prilikom ocena izjava svedoka, ali i zbog nedostatka slične predanosti sudske vlasti kada su u pitanju slučajevi prekoračenja ovlašćenja od strane policije.

Posebnu pažnju privukla je strogost pojedinih sudija prekršajnih sudova, što je izazvalo nastavak protesta ispred samih prekršajnih sudova.

Paradoksalno, politička vlast se latila odbrane sudstva od pritisaka javnosti, pozivajući se takođe na nezavisnost sudstva.

O položaju sudstva i poverenju u sudstvo između javne odgovornosti i nezavisnosti razgovaraju sudija Apelacionog suda u Beogradu Dragana Boljević, sudija i predsednica CEPRIS-a Vida Petrović Škero i sudija Višeg suda u Beogradu Aleksandar Trešnjev i docent Pravnog fakulteta u Beogradu Bojan Spaić.