Autor: CEPRIS

Tumačenje zakona ili preuzimanje zakonodavne uloge od strane suda?

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika od 01.12.2019. godine, na snagu je stupila odredba čl. 55a, sa naslovom “višestruki povrat”, kojom je predviđeno da za krivično delo učinjeno sa umišljajem za koje je propisana kazna zatvora, sud će izreći kaznu iznad polovine raspona propisane kazne pod sledećim uslovima, piše zamenik javnog tužioca Nikola Nasković.

Ukidanje presude u predmetu Roe protiv Wade kao međunarodno pitanje

Pravo na prekid trudnoće se do 24. juna 2022. nalazilo pod ustavnom zaštitom na osnovu presuda u predmetima Roe  i Casey. Sud je u tim predmetima potvrdio pravo trudnica na abortus iz raznih razloga tokom prva dva trimestra trudnoće, piše stažistkinja Beogradskog centra za ljudska prava Isabella Preissle.

Alimentacija

Pravo deteta na izdržavanje (alimentacija), kao jedno od osnovnih postulata zaštite prava deteta, omogućava ekonomsku osnovu koja je neophodna za kvalitetan život i razvoj, piše advokat Lazar Borozan.

Javni interes bez prav(n)e zaštite

Ima neke čudne simbolike u činjenici da slučaj javne nabavke privatnog partnera za izgradnju železničke stanice “Prokop”, čiji je prvi deo prikazan u tekstu “Nezavisno mišljenje, na polzu naroda”, potpuno odudara od klišea koji nam najčešće nudi sedma umetnost, piše advokat Robert A. Sepi.

Etički kodeks sudija – Šta je i čemu služi?

Građani imaju pravo na pravično suđenje, a to može da im obezbedi jedino nezavisan i nepristrasan sudija. Da bi bio takav, sudija treba da bude etičan. A šta sve to znači, kakva ponašanja od sudije građanin treba da očekuje i zahteva, to građanin saznaje iz Etičkog kodeksa sudija, piše sudija Višeg suda u Negotinu Julijana Mogoš-Živković.

(Ne)mogućnost legalizacije objekta

Problem ozakonjenja objekata jeste problem s kojim se Republika Srbija suočava poslednjih nekoliko decenija, naročito devedesetih godina prošlog veka. Od donošenja prvog zakona, 1997. godine pa do donošenja Zakona o Izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju, iz 2018. godine, ovaj problem ne samo da nije rešen nego je broj nelegalno izgrađenih objekata bio sve veći, piše pravnik Vukašin Milisavljević.

I šta ćemo sad?

U izborima „đavo leži u sitnicama“ i samo na prvi pogled tehničkim pitanjima. Ove sitnice i tehnička pitanja imaju međutim često krupne konsekvence. U ovom momentu najvažnija institucija koja reprezentuje građane i građanke – Narodna skupština je raspuštena već četiri meseca, a Vlada je u tehničkom mandatu. Neizvesno je kada će biti konstituisana i kada će biti formirana nova vlada, piše profesorka Marijana Pajvančič.

Došlo je vreme za kupovinu stana? – Obratite pažnju na važne detalje

Iako deluje kao konačno dosanjani san, kupovina stana može lako da se pretvori u noćnu moru, ukoliko ne vodite računa o nekim važnim stvarima. Vreme kada se standardno prometovalo neuknjiženim i nelegalizovanim objektima za vas treba da bude prošlost, osim u izuzetnim okolnostima i pod uslovom da je cena odgovarajuća, piše advokat Stefan Dobrić.

Imovina u braku – što je moje, to je tvoje

Zajednička imovina je ona imovina koja je stečena radom u toku trajanja zajednice života u braku, kao i imovina koja je nastala iz zajedničke imovine. Postoje izuzeci od pravila da je zajednička imovina stečena u braku. Takva je situacija u kojoj su budući partneri zajednički stekli imovinu pre braka, odnosno za vreme trajanja vanbračne zajednice nakon koje su zaključili brak, piše advokat Marija Pešović.