Autor: CEPRIS

Izborna kampanja ili krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem?

Već više od 10 godina izborni proces u Srbiji pratim isključivo kao posmatrač. Ovo ne činim iz razloga što me izbori ne interesuju – naprotiv, pripadam onom delu društva koje ih smatra izuzetno važnim, te sam saglasan sa mišlju: „okreni se prema politici ili će se politika okrenuti prema tebi“, već zbog toga što je moj izbor profesije, delom ograničio tu moju slobodu, piše tužilac Nikola Nasković.

Podmićivanje birača i nezakonito finansiranje kampanje kao krivična dela

Sa stanovišta jedinstva pravnog poretka poželjno je da sva krivična dela budu propisana u Krivičnom zakoniku, što sada nije slučaj. U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, u članu 40, propisano je krivično delo kojem zakonodavac nije nadenuo čak ni ime, piše programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Ugovor o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Republike Srbije

Pojam ugovora o doživotnom izdržavanju određen je odredbom člana 194 stav 1 Zakona o nasleđivanju. Naime, ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani, piše sudija Jovana Bjelica.

Raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto – potreba posla ili kazna?

Sam osnov za donošenje odluke o raspoređivanju zaposlenih crpi se iz autonomije poslodavca u donošenju odluka, a što je regulisano Zakonom o privrednim društvima, ako su u pitanju privredni subjekti ili posebnim propisima, ako su u pitanju državni organi, organizacije, ustanove i slično. Pravo je svakog od navedenih pravnih subjekata da u zakonskim okvirima obezbede najbolje moguće funkcionisanje, piše sudija Jelena Janković.

Saopštenje povodom Stefanovićeve prijave tužiteljke Bojane Savović Etičkom odboru VST

Juče je objavljena vest da je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, još pre mesec dana podneo takozvanu “inicijativu za davanje mišljenja” Etičkom odboru Visokog saveta tužilaštva, kojom traži da se preispitaju izjave tužiteljke Bojane Savović, članice CEPRIS-a. Istog dana, na vratima prostorija organizacije pojavila su se dvojica nepoznatih muškaraca, koja su članici CEPRIS-a i pravnici Sofiji Mandić izrazila tobožnju želju da se učlane u organizaciju.

Kako ostvariti prava putnika u slučaju problema sa letovima?

Iako je u poslednjih nekoliko godina putnički avio-saobraćaj osetno poskupeo, činjenica da se i dalje može naći veliki broj letova jeftinijih od drugih vidova transporta, utiče na i dalje ogromnu potražnju. Međutim, navedena potražnja je ujedno i čest uzrok problema u vidu kašnjenja, otkazivanja i slično, piše advokat Đorđe Popović.

Šta novi predlozi Strategije za borbu protiv korupcije za period 2023-2028. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2023-2024. godine predviđaju za pravosuđe u Srbiji?

Kao što pravila nalažu i ova strategija propisuje posebne ciljeve koje je neophodno postići radi ostvarenja Opšteg cilja – stalne posvećenosti organa javne vlasti i političkih subjekata suzbijanju korupcije i efikasnoj i doslednoj primeni i stalnom unapređenju antikorupcijskih pravila, blagovremenom otkrivanju i adekvatnom kažnjavanju koruptivnog ponašanja i jačanju svesti o uzrocima, stanju i štetnosti korupcije, piše advokat Robert Sepi.

Osnovne informacije o radu sudova i tužilaštava na jednom mestu – „Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu“

U pogledu informacija o radu sudova i tužilaštava, najveći broj osnovnih informacija trebalo bi da bude dostupan u jednom dokumentu – informatoru o radu. Izrada, ažuriranje i objavljivanje ovog dokumenta predviđeni su Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (članom 39), koji se odnosi i na sudove i tužilaštva, piše istraživačica Kristina Obrenović.